Home > Automotive Wire > Automotive: Type TXL > Type TXL: 18 AWG
Sort By:
Page of 1
Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) 10 Colors Available! 100' Spool. Series# TXL-18-XX-0100 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) 10 Colors Available! 250' Spool. Series# TXL-18-XX-0250 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Striped Wire. Pick Your Combos! 250' Spool. Series# TXL-18-XXSS-0250
Series# TXL-18-XX-0100. Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) hook up wire on a 100' spool; 10 Standard Colors Available! Series# TXL-18-XX-0250. Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) hook up wire on a 250' spool; 10 Standard Colors Available! Series# TXL-18-XXSS-0250. Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) hook up wire on a 250' spool; Striped Wire. Add a stripe to the 10 standard colors available!
Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Dual Striped Wire. Pick Your Combos! 250' Spool. Series# TXL-18-XXSS-0250 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) 10 Colors Available! 500' Spool. Series# TXL-18-XX-0500 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Striped Wire. Pick Your Combos! 500' Spool. Series# TXL-18-XXSS-0500
Series# TXL-18-XXS1S2-0250. Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) hook up wire on a 250' spool; Dual Striped Wire. Add your stripes to the 10 standard colors available! Series# TXL-18-XX-0500. Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) hook up wire on a 500' spool; 10 Standard Colors Available! Series# TXL-18-XXSS-0500. Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) hook up wire on a 500' spool; Striped Wire. Add a stripe to the 10 standard colors available!
Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Dual Striped Wire. Pick Your Combos! 500' Spool. Series# TXL-18-XXSS-0500 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) 10 Colors Available! 1000' Spool. Series# TXL-18-XX-1000 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Striped Wire. Pick Your Combos! 1000' Spool. Series# TXL-18-XXSS-1000
Series# TXL-18-XXS1S2-0500. Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) hook up wire on a 500' spool; Dual Striped Wire. Add your stripes to the 10 standard colors available! Series# TXL-18-XX-1000. Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) hook up wire on a 1000' spool; 10 Standard Colors Available! Series# TXL-18-XXSS-1000. Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) hook up wire on a 1000' spool; Striped Wire. Add a stripe to the 10 standard colors available!
Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Dual Striped Wire. Pick Your Combos! 1000' Spool. Series# TXL-18-XXSS-1000 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Triple Wire. Pick Your Combos! 250' Spool. Series# TXL-18-XXXTT2-0250 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Pair Wire. Pick Your Combos! 500' Spool. Series# TXL-18-XXTP1-0500
Series# TXL-18-XXS1S2-1000. Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) hook up wire on a 1000' spool; Dual Striped Wire. Add your stripes to the 10 standard colors available! Series# TXL-18-XXXTT2-0250. XLPE Insulated 18 AWG (16/30) hook up wire on a 250' spool; Twisted Triple Wire, 2 Twists Per Inch (TPI). Pick your colors! Series# TXL-18-XXTP1-0500. XLPE Insulated 18 AWG (16/30) hook up wire on a 500' spool; Twisted Pair Wire, 1 Twist Per Inch (TPI). Pick your colors!
Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Quad Wire. Pick Your Combos! 250' Spool. Series# TXL-18-XXXXTQ2-0250 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Pair Wire. Pick Your Combos! 500' Spool. Series# TXL-18-XXTP2-0500 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Pair, 2 TPI, each wire striped. Pick Your Combos! 500' Spool. Series# TXL-18-XSXSTP1-0500
Series# TXL-18-XXXXTQ2-0250. XLPE Insulated 18 AWG (16/30) hook up wire on a 250' spool; Twisted Quad Wire, 2 Twists Per Inch (TPI). Pick your colors! Series# TXL-18-XXTP2-0500. XLPE Insulated 18 AWG (16/30) hook up wire on a 500' spool; Twisted Pair Wire, 2 Twists Per Inch (TPI). Pick your colors! Series# TXL-18-XSXSTP2-0500. XLPE Insulated 20 AWG (16/30) hook up wire on a 500' spool; Twisted Pair, each wire striped, 2 Twists Per Inch (TPI). Pick your colors!
Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Triple Wire. Pick Your Combos! 500' Spool. Series# TXL-18-XXXTT2-0500 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Pair Wire. Pick Your Combos! 1000' Spool. Series# TXL-18-XXTP1-1000 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Pair Wire. Pick Your Combos! 1000' Spool. Series# TXL-18-XXTP2-1000
Series# TXL-18-XXXTT2-0500. XLPE Insulated 18 AWG (16/30) hook up wire on a 500' spool; Twisted Triple Wire, 2 Twists Per Inch (TPI). Pick your colors! Series# TXL-18-XXTP1-1000. XLPE Insulated 18 AWG (16/30) hook up wire on a 1000' spool; Twisted Pair Wire, 1 Twist Per Inch (TPI). Pick your colors! Series# TXL-18-XXTP2-1000. XLPE Insulated 18 AWG (16/30) hook up wire on a 1000' spool; Twisted Pair Wire, 1 Twists Per Inch (TPI). Pick your colors!
Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Quad Wire. Pick Your Combos! 500' Spool. Series# TXL-18-XXXXTQ2-0500 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Triple Wire. Pick Your Combos! 1000' Spool. Series# TXL-18-XXXTT2-1000 Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Quad Wire. Pick Your Combos! 1000' Spool. Series# TXL-18-XXXXTQ2-1000
Series# TXL-18-XXXXTQ2-0500. XLPE Insulated 18 AWG (16/30) hook up wire on a 500' spool; Twisted Quad Wire, 2 Twists Per Inch (TPI). Pick your colors! Series# TXL-18-XXXTT2-1000. XLPE Insulated 18 AWG (16/30) hook up wire on a 1000' spool; Twisted Triple Wire, 2 Twists Per Inch (TPI). Pick your colors! Series# TXL-18-XXXXTQ2-1000. XLPE Insulated 18 AWG (16/30) hook up wire on a 1000' spool; Twisted Quad Wire, 2 Twists Per Inch (TPI). Pick your colors!
Type TXL Automotive 18 AWG (16/30) Twisted Pair Wire. Pick Your Combos! 2500' Spool. Series# TXL-18-XXTP1-2500
Series# TXL-18-XXTP1-2500. XLPE Insulated 18 AWG (16/30) hook up wire on a 2500' spool; Twisted Pair Wire, 1 Twist Per Inch (TPI). Pick your colors!